jazyk:

FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU (OBJEKTŮ)

Zahájení ochrany objektů a jiných bezpečnostních zájmů podnikatelských subjektů není námi realizováno bez profesionálního a kvalifikovaného zpracování bezpečnostní analýzy. Tuto bezpečnostní analýzu zpracováváme rovněž vždy, kde realizace ochranných a obranných bezpečnostních opatření ve firmě neodpovídá potřebám, představám a požadavkům na tuto činnost a zvláště pak v případech, kdy se projeví nedostatky v zajišťování firemní bezpečnosti a to včetně ochrany podnikových ekonomických zájmů.

object guard camera

Součástí výkonu této činnosti je ochrana hmotného majetku (movitého i nemovitého), ochrana nehmotného majetku, ochrana osob v podniku, ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v podniku, protipožární ochrana objektů firmy, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci a pracovní hygieny, ochrana proti narušování a poškozování životního prostředí.

Naší specializovanou činností fyzické ochrany je tzv. patrolovací (výjezdová) činnost, která spočívá v příležitostné, nepravidelné strážní, obchůzkové a kontrolní činnosti svěřeného objektu.

Detektivní agentura RASYGUARD, s.r.o., zaměstnává veškeré zaměstnance odborně způsobilé pro výkon pracovníka ostrahy objektu a osob s odkazem na zákon č. 274/2008 Sb.

Každý náš zaměstnanec absolvuje zkoušku o odborné způsobilosti před akreditovanou komisí, dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a tímto je garantována nejen samotná profesní způsobilost, ale i serióznost a spolehlivost všech naši zaměstnanců.

Výkon fyzické ochrany majetku vykonávají pracovníci ve služebních stejnokrojích, přizpůsobených charakteru objektu, vybaveni potřebnými technickými prostředky.

Konkrétní cena je určena specifikací prostředí, požadovaným vybavením ostrahy a speciálními požadavky klientů.